Læsedyret

Send ind

KULTURO er et temabåret tidsskrift og udsender op til hver ny udgivelse et Call for Papers, hvor det valgte tema udfoldes. Vi modtager bidrag fra en bred række af discipliner og på engelsk, svensk og norsk foruden dansk.

Vi udvælger bidrag ud fra deres relation til temaet og den overordnede redaktionelle linje. Derfor er der vide udfoldelsesmuligheder for bidragene, så længe de befinder sig inden for temaet angivet i det aktuelle Call for Papers og relaterer sig til det krydsfelt mellem litteratur, kunst og politik, som KULTURO har været forankret i siden den første udgivelse i 1994.

Vi ser frem til at modtage dit bidrag!

Herunder kan du læse de specifikke anvisninger, som dit bidrag skal overholde:

Call for papers #53 – HIATUS


I KULTURO #53 ønsker vi at kaste lys over de rum, der eksisterer i
opbruddet mellem tilsyneladende sammenhængende begivenheder.
Udgør disse rum åbninger for tilblivelse, proces og gøren uden
nødvendigvis at skulle føre til et mål eller en destination? Må vi
ustandseligt videre i rækken af begivenheder, eller er det muligt at
indtage afbrydelsen – placere sig i opholdet? Vi ønsker med
temaet Hiatus at gøre usynlige rum synlige og sætte fokus på de
afgrunde, der eksisterer i sproget, kunsten og samfundet.

Hiatus er en sprække i en struktur eller et manglende led i en
begivenhedsrække. Når to vokaler støder sammen, er hiatus betegnelsen
for den naturlige standsning i talen: ude om, inde i, hiatus. I lingvistikken
lægges den ofte for had. Den skaber sproglig forvirring og
misforståelser, og i de fleste sprog gøres der aktivt bestræbelser på at
undgå den ved at fjerne en vokal eller tilføje en konsonant.

Med Hiatus vil vi kaste lys over de afbrydelser og rum, som insisterer på
en plads i verden. Hvilke ikke-kønnede rum kan man forestille sig? Hvilke
revolutionære sammenbrud kan der øjnes? Hvordan kan der skabes
plads for klassekampe, systemomvæltninger og normkritik? Skal
tomrum udfyldes? Eller kan der være noget i dette
intet? Hvis afbrydelsen da overhovedet skal betragtes som et ‘intet’?

Vi har i temaet ladet os inspirere af det, den tyske filosof Theodor
W. Adorno kalder ‘ikke-identitet’. Adorno ønsker at åbne identiteten op,
så den ikke bestemmes og fastlåses ud fra en forskel til noget andet. I
stedet rummer identitet det ubestemte, flertydige og ustabile, hvor
forskelligheder glider ind og ud mellem hinanden og accepteres som
dynamiske dele af det store hele. Adorno gør op med tanken om, at visse
rum anskues som enten-eller og åbner i stedet op for, at ustabile og
flertydige forhold kan erkendes på lige fod med de fastlåste og entydige.

Til dette temanummer vil KULTURO opfordre til ”at blive i besværet”,
som Donna Haraway kalder det – at opholde sig i opholdet og at blive i
det afbrudte og det afbrydende, ikke kun forstået som et problemfyldt
område, men også som et mulighedsrum. Vi opfodrer til at diskutere
afbrydelsens former og ikke-former, potentialer og udfordringer. Vi
efterspørger bidrag med f.eks. feministiske, naturvidenskabelige,
kunsthistoriske, antropologiske, filosofiske og queer perspektiver.

KULTURO ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer
derfor alle uanset baggrund til at indsende bidrag.

Send dit artikelbidrag (14.000-18.000 anslag som Word-fil) eller dit
kunstneriske eller litterære bidrag senest d. 08.02.2022
til post@kulturo.dk. Vi modtager også oversættelser samt mere
essayistiske og eksperimenterende former.

Kunst

FARVE 

Værket skal være i RGB-farver, ved tryk konverteres de til Uncoated FOGRA29.

OPLØSNING 

Opløsning på 300 dpi (min. 150 dpi hvis meget stort billede). 

BILLEDTEKST 

Husk at medsende billedtekst. Følgende detaljer skal som minimum være med: Kunstnernavn, værkets navn og årstal.  

Litteratur

LAYOUT 

Hvis du har nogle meget specifikke krav til opsætningen, skal du medsende dem dit bidrag, så de kan tages med i layoutopsætningen. 

FORFATTERBIOGRAFI

Du bedes skrive en mikrobiografi, dvs. 2-3 linjer, om din praksis: Navn, fødeår, uddannelse, profession og tidligere relevante udgivelser.

REDIGERING 

Du kan forvente, at vi indleder en redigeringsfase efter du har indsendt dit tekstbidrag. En redigeringsfase foregår som oftest over 2-3 runder i ugerne efter deadline for at indsende bidrag.  

Artikel

KULTURO er et videnskabeligt men også formidlende tidsskrift. For at opretholde en høj kvalitet og sikre et ensartet udtryk, beder vi dig skrive din artikel efter følgende anvisninger: 

OMFANG

Ca. 14.000-18.000 tegn (med mellemrum). Forsøg så vidt muligt, at begrænse omfanget af noter og litteraturreferencer. 

LAYOUT

Da vi formaterer artiklerne til vores eget layout, kan du med fordel undgå at bruge for tid på det grafiske udtryk. 

OVERSKRIFTER 

Artiklens overskrift eller underoverskrift skal indeholde artiklens emne – hermed bliver registreringen af artiklen til bibliotekssøgning lettere og mere effektiv. Inddel gerne artiklen i afsnit med tilhørende overskrifter. 

NAVNE

For at modvirke indforståethed bør forfattere og teoretikere ved første omtale præsenteres med fornavn og efternavn samt føde-, og evt. dødsår, fx: Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). 

TITLER 

Bogtitler, tidsskrifter og kunstværkers titel skrives i kursiv både i tekst, note og litteraturliste. Titler på artikler eller noveller markeres med enkelte anførselstegn øverst i linjen. 

UDHÆVNING

Udhævning eller relativisering af enkelte ord og passager i selve artiklen sker enten ved kursiv eller enkeltstående anførelsestegn (vær konsekvent), ikke fed eller dobbelte anførelsestegn. 

CITATER

Citater markeres med enkelte anførelsestegn. De skal ikke stå i kursiv. Udeladelser i citater markeres med tre prikker i runde parenteser, mens egne tilføjelser til citater markeres med firkantet parentes omkring. 

Citater på over tre linjers længde markeres ved linjeskift og indrykning. Citater oversættes så vidt muligt til dansk, evt. under inddragelse af en foreliggende oversættelse. Noter hvis det er egen oversættelse. 

NOTER

Notehenvisninger placeres altid efter tegnsætning. Er der blot tale om en litteraturreference, sættes noten i firkantet parentes efter punktum i selve artiklen, fx [Sand 2009, s. 43]. Er der tale om en uddybende forklaring, sættes forklaringen i en fodnote med fortløbende numre, 1, 2, 3 osv. 

LITTERATUR 

Anvendt litteratur indføres under overskriften Litteratur (ikke Litteraturliste) til sidst i dokumentet. 

Anfør også bøger og artikler, som ikke direkte er citeret i artiklen, men har udgjort grundlaget for dele af artiklens argumentation og/eller kildemateriale. 

Referencer til bøger skal følge denne form: 

Virginia Woolf, 1982: Til fyret, Rosinante. 

Referencer til antologiartikler skal følge denne form: 

Martin Jay, 1998: ’Scopic Regimes of Modernity’, i The Visual Culture Reader, Routledge. 

Referencer til tidsskriftartikler skal følge denne form: 

Matthias Wivel, 2006: ’Modernitetens gøgeunge banker på – tegneseriens ny identitet’, i Kulturo – Tidsskrift for moderne kultur nr. 22, side 6-13. 

Walter Benjamin, 1994 (1936): ‘Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder’ i Kultur og Klasse nr. 77. 

ILLUSTRATIONER 

Du er meget velkommen til at medsende illustrationer til din artikel. De skal som hovedregel udstyres med en kort illustrationstekst. Det er vigtigt at du har sikret dig rettighederne til, at vi må trykke billederne. Eventuelle illustrationer skal være 150-300 dpi.

REDIGERING 

Du kan forvente, at vi indleder en redigeringsfase, efter du har indsendt dit tekstbidrag. En redigeringsfase foregår som oftest over 2-3 gange i ugerne efter deadline for at indsende bidrag.  

Vi forbeholder os retten til at lave mindre ændringer i layoutprocessen. 

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen