KULTURO header image 1

CALL FOR PAPERS #47

Tema: søvn

Jeg faldt i søvn igen, og vågnede kun nogle korte øjeblikke af og til, lige nok til at høre træværket give sig, til at åbne øjnene og stirre ud i det kalejdoskopiske mørke og, takket være et kort glimt af bevidsthed, nyde den dybe søvn som møblerne, værelset, alt det, som jeg kun var en lille del af, var hensunket i, og hvis følelsesløse tilstand jeg hurtigt igen vendte tilbage til.

– Marcel Proust Swanns verden

Vi er omgivet af søvn. Den fylder godt en tredjedel af menneskets liv, men er alligevel underligt fraværende, som et ikke-nærvær, der afgrænser den vågnes sansning og bevidsthed. Søvn er defineret som en tilbagevendende tilstand, hvor musklerne afslappes, åndedrættet sænkes, og bevidstheden bliver inaktiv. Men søvn er mere end det. På én gang konkret og metaforisk, universel og subjektiv, nødvendig og intim. Søvn findes alle vegne, både i videnskaben, i sproget og i kunsten. Den ses som et fysisk aftryk på kroppen, et psykisk aftryk på humøret og i selve måden, hvorpå vi har indrettet os i samfundet. Søvn er andet og mere end drømme, et kulturelt fænomen i sin egen ret.

I de seneste år er vi blevet stadigt mere opmærksomme på vores søvn. Overalt vrimler det med råd og bekymringer: Får jeg sovet nok, dybt nok, tilstrækkeligt uforstyrret af partnerens snorken, af barnets gråd, af stress og nervøsitet? Sengen og soveværelset som det intime og private sted forbindes til samfundets virtuelle selvrefleksion: Nyhedsstrømme trænger ind gennem smartphonen og oplyser halvmørket, eksperternes råd fører til tungere gardiner, kunstig solnedgang at falde i søvn til, kunstigt dagslys at vågne op til. Apps forsøger at fortælle os, hvornår vi skal gå i seng, og hvornår vi bør stå op.

Med KULTURO #47 Søvn ønsker vi at undersøge, hvad der sker, når man sover, når man betragter den sovende, når man taler om søvn, bekymrer sig om den, når man er vågen, burde sove eller ikke kan sove. Har søvnen en særlig rytme, fra den lullende vuggevise til det skingre vækkeur, en særlig tone, stemning, form, det udflydende, grænseopløsende, et fysisk udtryk, som et aftryk på den søvnige, den sovende eller den netop vågne krop? De glippende øjne, det nikkende hoved, det gabende, ophævede ansigt, morgenhåret, kroppen, der strækker sig, gnider sig i øjnene. Hvordan tager de rum sig ud, hvor søvnen, opvågnen og søvnløsheden udfolder sig?

Send dit artikelbidrag (14.000-18.000 anslag, som Word-fil) eller dit kunstneriske eller litterære bidrag senest 1. marts 2019 til post@kulturo.dk. Vi modtager også oversættelser samt mere essayistiske og eksperimenterende former.

KULTURO – tidsskrift for litteratur, kunst og politik er et akademisk, temabåret tidsskrift, der udgives to gange årligt. KULTURO undersøger krydsfeltet mellem kunst, kultur og politik som et særskilt forskningsfelt.

CALL FOR PAPERS KULTURO #46

Tema: Sart

It would seem that without being able to think about vulnerability, we cannot think about resistance.

Judith Butler

Med den kollektive udgivelse i 2016 af Vulnerability in Resistance peger en række prominente kulturforskere, deriblandt Judith Butler, på et politisk potentiale i sårbarheden, idet de genfortolker det sårbare ikke som en passiv position, men som en særlig form for agens. Mens sårbarhed betegner en abstrakt tilstand, er sart et modsvarende sanseligt eller taktilt begreb for den udsatte position. Måske er det sarte – hvis vi lader os inspirere af affekt-teoretikeren Sianne Ngais tænkning – ligefrem en æstetisk kategori, der kan siges at indfange den måde, sårbarheden erfares og udfolder sig.

Sart er huden, hvor mennesket møder sine omgivelser; den registrerer sansninger, bliver irriteret, tør eller prikker; man rødmer, begynder at klø, får eksem; den er overflade for kommunikation, omsorg og hærdning. I sartheden bringes subjektet i kontakt med omverdenen og subjekter i kontakt med hinanden, idet individets fysiske og psykiske grænser er på spil. Sart er det, der reagerer kraftigt på påvirkning, og kan således bruges om den svage, der ikke er modstandsdygtig, men indebærer måske også en særlig sensitivitet, som kan forfines til skaberkraft – en nytænkning af den traditionelle forestilling om kunstnerisk følsomhed.

Fordi det er vores oplevelse, at der for tiden bliver tænkt væsentlige tanker, skrevet inspireret litteratur og skabt udtryksfuld kunst i sarthedens register, vil vi samle en række bidrag til udforskning af de muligheder, som det sarte indebærer. Vi opfordrer dig altså til at hjælpe med at undersøge det bløde frem for det hårde, det forsigtige frem for det selvsikre, det sløve frem for det hurtige, det eftergivende frem for det standhaftige – og indsende artikler eller værker, der tematiserer eller bringer det sarte i spil.

Send dit artikelbidrag (14.000-18.000 anslag, som Word-fil) eller dit kunstneriske eller litterære bidrag senest 30. august 2018 til post@kulturo.dk.

Hvis du blot har en ide til et bidrag, men ikke er sikker på, om det passer til KULTURO, vil vi gerne opfordre dig til at sende os en idebeskrivelse snarest muligt, så vi kan yde den bedste redaktionelle vejledning – og senest den 8. august.

Vi forventer, at bladet udkommer i oktober 2018. Vi glæder os til at høre fra dig!

Se skribentguidelines her

Litteraturbidrag
Vi modtager gerne både nye litterære bidrag, samt litteratur i oversættelse. Vi har ingen krav for omfang, men vi modtager kun færdige tekster.

Kunstbidrag
Visuelle bidrag samt bidrag, der forsøger at udfordre rammerne til, hvad der kan trykkes i et tidsskrift er velkomne. Vedsend værkbeskrivelse med årstal, materialer o.lign.

CALL FOR PAPERS KULTURO #45

Tema: Vild
Vild! Ordet bruges ofte om modsætningen til det rationelle, hverdagslige og civi- liserede. I næste udgivelse af KULTURO ønsker vi at slippe vildskaben løs og stille skarpt på dens mange ansigter.

Om det vilde er en positiv eller negativ kraft, er en diskussion, der har skabt dybe kløfter inden for loso en. For Immanuel Kant var menneskets medfødte vildskab, noget der skulle tæmmes gennem opdragelse og disciplinering. En anden, mere positiv, tilgang til det vilde nder vi i Friedrich Nietzsches livs loso , som priser dyrkelsen af ekstasen og det dionysiske.

1900-tallets avantgardekunst forsøgte gennem nye vilde og grænseoverskridende metoder at bryde med det borgerlige syn på mennesket og kunsten, som det også var tilfældet hos 1980’ernes kunstbevægelse “De unge vilde”. Er kunsten stadig et sted for en hårdhændet indsats mod den bestående orden, hvor vildskab kan vække forargelse og debat, eller er enhver form for oprør for længst blevet tæmmet gennem kunstinstitutionernes blåstempling? Er det overhovedet muligt at skabe vild og trodsig kunst i dag uden at forfalde til sensationalistiske PR-stunts?

Også inden for det politiske felt ser vi en enorm interesse for det vilde, i særde- leshed det vilde pre-civilisatoriske menneske. Forskellige forestillinger om hvordan dette menneske opfør te sig i den såkaldte “natur tilstand” k således afgørende betydning for den politiske tænkning hos store samfundstænkere som Thomas Hobbes, John Locke og Jean-Jacques Rousseau. Men også den dag i dag bliver det vilde urmenneske brugt som et led i den politiske argumentation, når f.eks. et fjernt jægersamfund bringes ind i nutidige diskussioner om kønsroller. Er disse spekulationer om menneskets vilde natur et uomgængeligt udgangspunkt for den politiske tænkning, eller er de blot et snedigt greb, der iklæder den nuværende politiske virkelighed et falsk slør af evig naturlighed.

Op gennem historien har mennesker, der er blevet betragtet som vilde været jaget og undertrykt. Samtidig har vi også op gennem historien set utallige eksempler på at man har dyrket vildskaben som en positiv og skabende kraft; en fascination af det vilde som måske afspejler en længsel efter autenticitet, samt en dybtliggende frygt for, at en basal menneskelighed går tabt i vores kontrollerede og civiliserede levevis.

Med temaet VILD ønsker vi at undersøge vildskabens mange udtryk. Den udstødte “vilde”. Den rebelske vildskab.Vildskab som menneskeligt grundvilkår.Vildskab som civilisationens spejlbillede.

Vi glæder os til at modtage dit abstract senest d. 5. januar 2018. Deadline for færdige artikler (14.000-18.000 anslag), samt skønlitterære og kunstneriske bidrag er d. 1. marts. Send til post@kulturo.dk.
Bladet forventes at udkomme i april 2018.

Se skribentguidelines her

Litteraturbidrag

Vi modtager gerne både nye litterære bidrag, samt litteratur i oversættelse. Vi har ingen krav for omfang, men vi modtager kun færdige tekster.

Kunstbidrag
Visuelle bidrag samt bidrag, der forsøger at udfordre rammerne til, hvad der kan trykkes i et tidsskrift er velkomne. Vedsend værkbeskrivelse med årstal, materialer o.lign.

CallForPapers#45-2

Release på #44 Åbninger

Kære alle der kom og fejrede udgivelsen af ‘Kulturo #44: Åbninger’ på Fovl med os. På redaktionens vegne: Af hjertet TAK for at gøre det til en herlig aften i jeres selskab. En særlig tak til Jon Auring Grimm og Martin Zerlang for føde til tanken og smil på læben. Og ikke mindst til DJ Master of Arts for lækker musik til aftenens portvinsskål og hyggesnak.

fovl kulturo release 1  kulturo release 2

CALL FOR PAPERS KULTURO #44

Tema: Åbninger

Livet starter med en åbning og slutter, ifølge nogle, ligeledes med en åbning. KULTURO #44 har temaet Åbninger, og feltet er, ja, åbent. Hvad åbner kunsten for os og i os? Hvad sker der, når vi åbner os for hinanden? Måske har vi intet at skjule, intet at åbne op.

Lever vi i et åbent samfund? Demagoger og populister forsøger at bygge mure og sætte grænser, mens andre insisterer på at værne om en mere åben verden. Samtidig er den løbende debat om ytringsfriheden et eksempel på, hvordan åbenhed kan patenteres og udnyttes som tilstræbt politisk redskab.

Når barrierer og grænser af enhver art falder bort, hvad blotter sig da for os? Er det ade/åbne landskab med udsigt til horisonterne overhovedet at foretrække? Spektakulære begivenheder kan skabe momentum for brud med det eksisterende og en åbning til noget nyt. Men det ukendte er en svigefuld størrelse. Forhåbningen om den frelsende åbning kan ende i skuffelse, mismod og bitterhed.
I lukkethed.

Åbningen er således ikke kun en håbefuld størrelse. Men samtidig er forudsætningen for det åbne, den håbefulde sprække, mørket og det lukkede. Først i det mørkeste mørke lægger vi mærke til de sprækker, hvorigennem lyset kan skinne ind, som Leonard Cohen sang.
Havde det mørke og lukkede ikke været der, havde vi næppe talt om åbninger. Bevidstheden om det lukkede mørke kan bane vejen for nye mulighedsrum.

Er det åbne tomt, frit, nøgent, tvetydigt eller bare uforståeligt? 
Tingene åbner sig i et brud – de krakelerer, brister, blomstrer. I det næste KULTURO-nummer ønsker vi at sætte fokus på åbninger i kunsten og litteraturen samt at afsøge åbninger for politisk handlen og kulturelt forandringspotentiale.

Send dit artikelbidrag (14.000-18.000 anslag) eller dit kunstneriske eller litterære bidrag senest 1. september 2017 til post@kulturo.dk

Hvis du blot har en artikelidé, men ikke er sikker på, om det passer til KULTURO, vil vi opfordre til at sende os en idébeskrivelse snarest muligt for at få muligheden for den bedst tænkelige redaktionelle vejledning.
Vi forventer, at Åbninger udkommer i oktober 2017.

Litteraturbidrag

Vi modtager gerne både nye litterære bidrag, samt litteratur i oversættelse. Vi har ingen krav for omfang, men vi modtager kun færdige tekster.

Kunstbidrag
Visuelle bidrag samt bidrag, der forsøger at udfordre rammerne til, hvad der kan trykkes i et tidsskrift er velkomne. Vedsend værkbeskrivelse med årstal, materialer o.lign.

CallForPapers#44(1)

RELEASE KULTURO #43 FRYGT

Vi glæder os til at slippe KULTURO #43 Frygt afsted! Det sker torsdag den 27/4 kl. 19-22 i LiteraturHaus, Møllegade 7, 2200 KBH N. Bladet koster 50 kr og kan købes kontant eller via mobilepay. Det vil desuden være muligt at købe ældre numre af KULTURO til en fordelagtig pris. Læs mere på vores facebookbegivenhed.
Der er fri entre og folkekøkken til 40 kr.

Vi er stolte af at kunne præsentere:
Oplæsning ved forfatter Ursula Scavenius
Performance ved kunstner Stense Andrea Lind-Valdan

Plakat 43 frygt2(1)

Foto: Allan Kristiansen

KULTURO #43 Frygt indeholder artikler af Isak Winkel Holm, Jens Tang Kristensen, Line Henriksen, Mikkel Thorup og Jesper Pagh. Derudover rummer bladet kunst fra Allan Kristiansen, Mark Maler, Stense Andrea Lind-Valdan og Zven Balslev samt litteratur af Ursula Scavenius, Unica Zürn og Jiang Yitan.

KULTURO SØGER NYE REDAKTØRER

Tidsskriftet KULTURO har i 23 år opereret i det tværæstetiske felt. Bladet er non-profit og udgives af redaktionen selv uafhængigt af institutioner. Hvert nummer belyser gennem artikler, interviews og kunstneriske og skønlitterære bidrag et tema ud fra forskellige samfundsmæssige, politiske og æstetiske vinkler. KULTURO udkommer halvårligt og kan købes hos udvalgte boghandlere og museer.

Vi søger redaktionsmedlemmer med mod på at afsøge forbindelsen mellem samfund, politik, kunst, litteratur og kultur. Vi forestiller os, at du er studerende med faglig viden eller kvalificeret interesse inden for vores genstandsfelt og har lyst til at bruge dine evner til at udfordre KULTUROs indhold og læsere.

I KULTURO har vi en flad struktur, hvor alles bidrag er værdsat, og der er herved rig mulighed for at præge magasinets fremtidige format ud fra dine egne faglige interesser. Du vil indgå i en redaktion med cirka seks andre medlemmer og du vil få medansvar for hele processen fra idéudvikling til færdigt tidsskrift, samt diverse administrative opgaver. En stor del af arbejdet består i at redigere artiklerne i samarbejde med skribenterne og arbejdet er herved en fantastisk mulighed for at tilegne dig og udvikle evner indenfor dette. Desuden sætter vi stor pris på erfaring med fundraising, økonomi, sociale medier og InDesign eller lignende programmer, men dette er ingen nødvendighed.

Redaktionen er baseret i København, så det er en forudsætning at du bor i nærheden. Vi mødes cirka én gang om ugen til redaktionsmøde. Derudover skal der sættes et par timer af til opgaver i løbet af ugen – og lidt flere hen mod release. Vi regner med, at du vil være med i redaktionen i cirka 2 år og det er vigtigt for os, at du har tid til at være en del af hele processen.

Arbejdet er ulønnet.

Er du interesseret, så send en ansøgning til post@kulturo.dk. Du er velkommen til at inkludere idéer og temaforslag til tidsskriftet i ansøgningen. Ansøgningsfrist er mandag d. 10. april 2017.

Samtaler afholdes i uge 16. Som ny redaktør vil du blive tilbudt at deltage i redaktionsarbejdet umiddelbart efter.

Nye redaktører 9_3_16

CALL FOR PAPERS KULTURO #43

Tema: Frygt

Til forskel fra angst er frygt i udgangspunktet en rationel følelse. Den er en naturlig og instinktiv reaktion på en reel trussel. Alligevel findes mange eksempler på, at den instinktive frygt kan manipuleres. Da Lumière-brødrene i 1895 for første gang på film lod et tog køre ind mod publikum, skreg de og dukkede sig af frygt for, at toget ville bryde gennem lærredet og i 1938 udbrød panik, da Orson Welles’ radiospil The War of the Worlds af de amerikanske lyttere blev opfattet som en virkelig nyhedsudsendelse.

I dag struktureres politik i stigende grad af følelser, og dette gælder i særdeleshed frygt. Frygten anvendes på tværs af det politiske spektrum; den populistiske højrefløj alarmerer om, at flygtninge og muslimer vil underminere de vestlige samfund og svarer med krav om stærkere grænser, mens venstrefløjen reagerer på Brexit og Trump med dommedagsscenarier om det europæiske projekts undergang.

En fornyet usikkerhed om fremtiden har med andre ord igen givet plads til en frygt, der er milevidt fra den optimisme, der blev formuleret af for eksempel Francis Fukuyama efter murens fald. Derfor ønsker vi med KULTURO #43 at udforske frygten; fra gyserfilmens frydefulde frygt for den udstødte Anden til den apokalyptiske frygt for den på én gang konkrete og ubegribelige klimakatastrofe.

På den ene side foregår bomberegnen og skoleskyderierne på tryg afstand via medierne, men på den anden opfattes terrortruslen af mange som frygtindgydende konkret. Dermed sløres grænsen mellem rationel og irrationel frygt.

Med temaet FRYGT opfordrer vi til refleksion over frygtens kulturelle funktioner; herunder dens skiftende objekter, udtryk og hvordan, den betinger (politisk) handlen.

Send bidrag senest 20. februar 2017 til post@kulturo.dk

Artikelbidrag
Omfang: 14.000-18.000 tegn

Hvis du blot har en artikelidé, men ikke er sikker på, om det passer til KULTURO, vil vi gerne opfordre til at sende os en idébeskrivelse senest 30. januar for at få muligheden for den bedst tænkelige redaktionelle vejledning.

Litteraturbidrag
Vi modtager gerne både nye litterære bidrag, samt litteratur i oversættelse. Vi har ingen krav for omfang, men vi modtager kun færdige tekster.

Kunstbidrag
Visuelle bidrag samt bidrag, der forsøger at udfordre rammerne til, hvad der kan trykkes i et tidsskrift er velkomne. Vedsend værkbeskrivelse med årstal, materialer o.lign.

kulturo_callforpapers43

Klik på billedet for at downloade PDF

 

Release KULTURO #42 Industri

Vi glæder os rigtig meget til at slippe KULTURO #42 Industri afsted! Det sker TORSDAG DEN 27/10 kl 18-22 på FABRIKKEN for Kunst og Design, Sundholmsvej 46, 2300 KBH S. Bladet koster 50 kr og kan købes kontant eller via mobilepay. Det vil desuden være muligt at købe ældre numre af KULTURO til en fordelagtig pris. Læs mere og fortæl, at du deltager på vores facebookbegivenhed.

Der er fri entre og koncert ved Yen Towers (minimal/industrial techno).

plakat-release-42

Illustration: Sif Itona Westerberg

 

Lyt til Yen Towers:

 

KULTURO #42 Industri indeholder artikler af Nicklas Freisleben Lund, Ulrik Schmidt, Simone Sefland, Niels Dalgaard og Nicklas Weis Damkjær, samt en nyoversat artikel af Franco Berardi “Bifo” med introduktion af Mikkel Bolt. Derudover byder bladet på kunst fra Hito Steyerl, Stephanie Zoche, Sif Itona Westerberg og Tobias Faisst, samt en ny novelle af Jonas Eika Rasmussen.

 

I frit fald

ET TANKEEKSPERIMENT OM VERTIKALT PERSPEKTIV

Af Hito Steyerl

Forestil dig, at du falder. Men der findes ingen fast grund[1] under dig.

Mange nutidige filosoffer har påpeget, at samtiden kendetegnes af grundløshed som et fremherskende vilkår.[2] Vi kan ikke forvente noget stabilt grundlag, hvorpå metafysiske påstande eller politiske myter kan funderes. I bedste fald står vi over for midlertidige, betingede og halve forsøg på at skabe et grundlag. Men hvis der ikke gives noget stabilt grundlag for vores sociale liv eller filosofiske efterstræbelser, må konsekvensen være en permanent, eller i det mindste tilbagevendende, tilstand af frit fald for såvel subjekter som objekter. Hvorfor lægger vi ikke mærke til det?

Mens du falder, vil det paradoksalt nok føles som om, du svæver – eller overhovedet ikke bevæger dig. At falde er relationelt: Hvis der ikke er noget at falde imod, vil du måske slet ikke være opmærksom på, at du falder. Hvis der ikke findes nogen jord, er tyngdekraften måske svag, og du vil føle dig vægtløs. Objekter bliver hængende i luften, hvis du giver slip på dem. Hele samfund omkring dig falder måske med dig. Og det kan endda føles som perfekt stilstand – som om historie og tid er ophørt, og du end ikke husker, at tiden nogensinde gik.

Når du falder, vil din orienteringssans måske begynde at spille dig et puds. Horisonten dirrer i en forvirring af sammenfaldende linjer, og måske mister du fornemmelsen af, hvad der er op og ned, før og efter, dig selv og din egen afgrænsning. Piloter har berettet om, hvordan frit fald kan udløse en forveksling mellem selvet og flyet. Under faldet opfatter folk sig selv som ting, mens tingene vil opfattes som mennesker. Traditionelle måder at se og føle på splintres. Enhver sans for balance går i opløsning. Perspektiverne fordrejes og mangedobles. Nye former for visualitet opstår.

Denne desorientering skyldes til dels tabet af en stabil horisontlinje. Og med tabet af en horisont følger også afskeden med et bestemt orienteringsparadigme, der igennem moderniteten har betinget begreberne om subjekt og objekt, tid og rum. Under faldet splintres horisontlinjerne, de hvirvles rundt og overlejrer sig på hinanden.

En kort historie om horisonten

Vores evne til at orientere os i rum og tid har ændret sig dramatisk i de seneste år, foranlediget af nye teknologier inden for overvågning, sporing og targetting. Et af symptomerne på denne overgang er luftfotoets store betydning: oversigtsbilleder, Google Maps, satellitbilleder. Vi vænner os i stigende grad til at se med det, der engang blev kaldt God’s eye view. På den anden side bemærker vi også, at det visualitetsparadigme, der længe dominerede vores synsfelt, nemlig linearperspektivet, har forsvindende betydning. Dets stabile og enkelte øjepunkt bliver suppleret med (og ofte erstattet af) adskillige perspektiver, overlappende grænseflader, forvrængede flugtlinjer og divergerende forsvindingspunkter. Kunne det tænkes, at disse forandringer var relateret til grundløsheden og det permanente fald?

Lad os i første omgang træde et skridt tilbage og overveje horisontens afgørende rolle. Vores traditionelle orienteringssans – og hermed moderne forståelser af tid og rum – er baseret på en stabil linje: horisontlinjen. Denne linjes stabilitet beror på beskuerens stabilitet, idet denne forestilles at befinde sig på fast grund af en art; for eksempel en kyst eller en båd – et grundlag, som man kan forestille sig som stabilt, også selvom det ikke er det.

Horisontlinjen var ekstremt vigtig for søfarten. Den definerede grænserne for kommunikation og forståelse. Hinsides horisonten fandtes der kun stilhed. Inden for horisonten kunne ting komme til syne. Men horisonten kunne også bruges til at beregne ens egen position og forholdet til ens omgivelser, destinationer eller ambitioner.

Den tidlige søfartsnavigation bestod af gestik og kropslige positurer, der relaterede til horisonten. ‘In early days, [Arab navigators] used one or two fingers width a thumb and little finger on an outstretched arm, or an arrow held at arm’s length to sight the horizon at the lower end and Polaris at the upper.'[3] Vinklen mellem horisonten og Nordstjernen gav således informationer om, hvilken breddegrad man befandt sig på. Denne målemetode var kendt som at sigte, skyde eller stedlinjemetoden. På den måde kunne man omtrentligt fastslå sin position.

Instrumenter som astrolabiet, kvadranten og sekstanten forbedrede orienteringen ved hjælp af horisonten og stjernerne. En af de største hindringer ved teknikken var, at den grund, sømændene stod på, i udgangspunktet aldrig var stabil. Den stabile horisont forblev en projektion, indtil man omsider opfandt kunstige horisonter for at skabe en illusion om stabilitet.

Ved at bruge horisonten til at beregne deres position blev søfarerne i stand til at orientere sig, hvilket dermed muliggjorde kolonialisme og udbredelsen af et globalt, kapitalistisk marked. Men horisonten var også et afgørende redskab i forhold til konstruktionen af de optiske paradigmer, der viste sig at være definerende for moderniteten, hvoraf det vigtigste paradigme var det såkaldte linearperspektiv.

Helt tilbage i 1028 skrev Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham, også kendt som Alhazen (965-1040), en bog om visuel teori, Kitab al-Manazir. Efter år 1200 blev den gjort tilgængelig i Europa og affødte talrige eksperimenter udi visuel produktion mellem det trettende og fjortende århundrede, som kulminerede med udviklingen af linearperspektivet.

I Duccios Den sidste nadver (1308-1311) kan man stadigvæk se flere forsvindingspunkter. Rummets perspektiver forenes ikke på en horisontlinje, og linjerne gennemskærer heller ikke hinanden i et enkelt forsvindingspunkt. Men i Den profanerede hostie (1465-69) af Paolo Uccello, som var en af de ivrigste foregangsmænd i udviklingen af linearperspektivet, rettes perspektivet ind, så linjerne smelter sammen i et enkelt forsvindingspunkt, der definerer en virtuel horisont i øjets synsfelt.

Linearperspektivet bygger på en række afgørende negationer. For det første ser man typisk bort fra jordklodens krumning. Horisonten opfattes som en abstrakt, lige linje, hvorpå alle vandrette flader konvergerer. Som den tysk-amerikanske kunsthistoriker Erwin Panofsky (1892-1968) argumenterer for, etablerer konstruktionen af linearperspektivet dertil en enøjet og ubevægelig beskuers blik som norm – og dette blik antages tilmed at være naturligt, videnskabeligt og objektivt. Linearperspektivet bygger således på en abstraktion og svarer ikke til nogen subjektiv perception.[4] I stedet udregnes med linearperspektivet et matematisk, plant, uendeligt, bestandigt og homogent rum, der får rang af virkelighed. Linearperspektiv giver illusionen om et kvasi-naturligt blik på det, der er ‘udenfor’, som om billedfladen er et vindue, der vender ud mod den ‘virkelige’ verden. Dette er også den bogstavelige betydning af det latinske perspectiva: at se igennem.

Et rum defineret ud fra linearperspektiv er beregneligt, navigerbart og forudsigeligt. Det gør det muligt at beregne fremtidige risici, som kan forventes og derfor også håndteres. Konsekvensen er, at linearperspektivet ikke blot forvandler rummet, men også introducerer forestillingen om lineær tid og muliggør dermed matematisk forudsigelse og lineær progression. Det er det andet og netop tidslige aspekt ved perspektivet: blikket ind i en beregnelig fremtid. Som den tyske kulturkritiker Walter Benjamin (1892-1940) argumenterer for, kan tid være ligeså ensartet og tomt som rum.[5] Og for at alle disse beregninger kan fungere, bliver vi nødt til at forestille os en beskuer, der står på fast grund og kigger ud mod et forsvindingspunkt på en lige men rent faktisk kunstig horisont.

Men linearperspektivet har også en ambivalent effekt på beskueren. Idet hele paradigmet konvergerer i det ene af beskuerens øjne, sættes beskueren i centrum i det verdensbillede, der bliver etableret. Beskueren spejler sig i forsvindingspunktet og bliver dermed konstrueret af det. Forsvindingspunktet giver iagttageren en krop og en position. Men på den anden side bliver beskuerens særstatus også undermineret af formodningen om, at synsfeltet følger videnskabelige love. Mens man styrker subjektet ved at gøre det til midtpunkt, så undergraver linearperspektivet også beskuerens individualitet ved at underkaste subjektet antagelser om objektive gengivelsesstrategier.

Selvfølgelig blev genopfindelsen af subjektet, tid og rum endnu et sæt værktøj, der gjorde vestlig dominans mulig, samt herredømmet over dets begreber – ligeså vel som det er den måde standarderne for repræsentation, tid og rum defineres på nu. Alle disse bestanddele viser sig i Uccellos sekstavlede maleri, Den profanerede hostie. På den første tavle sælger en kvinde en hostie til en jødisk købmand, som på den anden tavle forsøger at ‘vanhellige’ den. Som straf ender den jødiske købmand på bålet. Sammen med sin kone og sine to små børn er han bundet til en pæl, hvor de parallelle perspektivlinjer konvergerer, som var den et sigtekorn. Uccellos altermalerier går forud for den spanske udstødelse af jøder og muslimer i 1492, det samme år som Christopher Columbus’ ekspedition til de vestindiske øer.[6] I malerierne bliver linearperspektivet en ramme for religiøs og racemæssig propaganda samt de ugerninger, der fulgte heraf. Dette såkaldt videnskabelige verdensbillede bidrog til at sætte standarder, der kunne bruges til at stemple folk som anderledes og hermed legitimere erobringer af deres territorium eller herredømme over dem.

På den anden side lægger linearperspektiv også kimen til sin egen undergang. Dets dragende videnskabelighed og objektivistiske indstilling skabte et universelt krav om sandfærdige repræsentationer, hvormed mere partikulært orienterede verdensbilleder undergravedes, også selvom kravet virkede halvhjertet og kom lidt for sent. På den måde blev linearperspektivet taget til gidsel af den sandhed, som det så overbevisende selv havde fremsat. Sammen med dets sandhedskrav blev der med andre ord sået en dyb mistillid allerede ved paradigmets indstiftelse.

Jan Vredeman de Vries: Perspective 39, 1614

Jan Vredeman de Vries: Perspective 39, 1614

Linearperspektivets undergang

Imidlertid er situationen nu anderledes. Vi lader til at befinde os i overgangen til et eller flere nye, visuelle paradigmer. Linearperspektivet suppleres af andre typer blikke i en sådan grad, at vi nok må konkludere, at dets status som det dominerende visuelle paradigme er forandret.

Overgangen var allerede tydelig inden for malerkunsten i det nittende århundrede. Især viser ét værk omstændighederne for denne overgang: The Slave Ship (1840) af J.M.W. Turner. Scenen i maleriet skildrer en virkelig hændelse: Da kaptajnen på et slaveskib finder ud af, at hans forsikring kun dækker slaver, der er mistet til søs, og altså ikke dem, der er døde, eller blevet syge ombord, beordrer han, at alle døende eller syge slaver blev smidt overbord. Turners maleri foreviger det øjeblik, hvor slaverne begynder at synke.

Hvis man overhovedet kan skelne den, så er horisontlinjen skrå, krum og urolig. Beskueren har mistet sin stabile position. Der er ingen parallellinjer, der kan konvergere i ét forsvindingspunkt. Solen midt i kompositionen mangedobles i refleksionerne. Beskueren er rystet, forskudt, ved siden af sig selv ved synet af slaverne, der ikke blot synker, men hvis kroppe tilmed er reduceret til fragmenter – kropsdele, der fortæres af hajer og er blotte former under vandoverfladen. Ved synet af resultatet af kolonialisme og slaveri må linearperspektivet – den centrale synsvinkel, beherskelsens, kontrollens og subjektivitetens position – opgives, og perspektivet begynder i stedet at tippe og vælte, hvorved selve idéen om tid og rum som systematiske konstruktioner trækkes med ned. Idéen om en beregnelig og forudsigelig fremtid viser en morderisk side igennem forsikringen, der forhindrer økonomisk tab ved at inspirere til koldblodigt mord. Rummet opløser sig i et kaos på det uforudsigelige havs ustabile og upålidelige overflade.

Turner var ikke sen til at eksperimentere med bevægelige perspektiver. Sagnet går, at han var fastbundet til en skibsmast på en overfart fra Dover til Calais med det udtrykkelige formål at se horisonten ændre sig. I 1843 eller 1844 stak han hovedet ud af vinduet på et kørende tog i nøjagtig ni minutter, hvorfra resultatet blev et maleri kaldet Rain, Steam, and Speed – The Great Western Railroad (1844). I det fortoner linearperspektivet i baggrunden. Der er ingen billedskarphed, intet forsvindingspunkt og intet klart udsyn til fortiden eller fremtiden. Igen er beskuerens eget perspektiv mere interessant, eftersom han må dingle i luften på ydersiden af togskinnerne på vej over en jernbanebro. Der lader ikke til at være nogen fast grund under hans antagelige position. Måske hænger han i disen, svævende over et fraværende grundlag.

I begge Turners malerier er horisonten sløret, på hæld, og alligevel ikke fornægtet. Malerierne modsætter sig ikke dens eksistens helt og aldeles, men de gengiver den som utilgængelig for beskuerens perception. Spørgsmålet om horisontens stabilitet bliver, så at sige, bragt op. Perspektiverne indtager mobile øjepunkter, og selv inden for en fælles horisont bliver kommunikationen slået fra. Man kan sige, at de synkende slavers nedadgående bevægelse påvirker malerens synsfelt, idet han flår det væk fra en position af vished og underkaster det tyngdekraft, bevægelse og suget fra et bundløst hav.

Acceleration

I det 20. århundrede fortsatte afviklingen af linearperspektivet yderligere på en række områder. Biograffilmen supplerer fotografiet ved at udtrykke forskellige tidslige dimensioner. Montagen bliver det perfekte greb til at destabilisere beskuerens perspektiv og nedbryde den lineære tid. Malerkunsten afviser i høj grad repræsentationen og nedbryder linearperspektivet inden for kubismen, collage og forskellige former for abstrakt kunst. Tid og rum bliver revurderet via kvantefysik og relativitetsteori, samtidig med at den menneskelige perception af omverdenen forandres som følge af krig, reklameindustrien og samlebåndsteknikken. Med opfindelsen af diverse luftfartøjer øges risikoen for at falde, styrtdykke og ikke mindst styrte ned med et fly. Heraf – og i særdeleshed også efter udforskningen af det ydre rum – følger en udvikling af nye kortlægningsteknikker og perspektiver, hvilket især kan ses i det stigende antal billeder fra luften. Mens alle disse forandringer kan afskrives som typiske kendetegn for moderniteten, vil man i de seneste år have oplevet en visuel kultur, der er oversvømmet af militærets og underholdningsindustriens billeder og perspektiver fra oven.

Luftfarten udvider kommunikationshorisonten, og flyene fungerer som kameraer i luften, der tilvejebringer baggrundsbillederne til luftkortperspektivet. Ligeledes skaber droner nye muligheder inden for overvågning, sporing og drab. Men der er også travlt i underholdningsbranchen, især i 3D-biografen, hvor man udnytter de nye muligheder inden for luftperspektivet til at iscenesætte svimlende dyk ud over afgrunden. Man kan næsten påstå, at 3D og konstruktionen af imaginære vertikale verdener – et verdenssyn man kender fra computerspil – er essentielle for hinanden. Desuden bliver de uomgængelige hierarkier inden for billedmateriale intensiveret af 3D-teknologien på dens vej mod den nye visualitet. Som den tyske filmteoretiker Thomas Elsaesser (f. 1943) har argumenteret, vil et hardwaremiljø, der kan integrere både militær-, overvågnings- og underholdningsprogrammer, skabe nye markeder inden for både hardware- og softwareproduktion.[7]

I en fascinerende tekst analyserer den israelske arkitekt Eyal Weizman (f. 1970) vertikalitet inden for politisk arkitektur og illustrerer herved den rumlige vending inden for suverænitet og overvågning, der er kommet som følge af en vertikal 3D-suverænitet.[8] Han argumenterer, at geopolitisk magt engang var fordelt på kort-lignende overflader, hvorpå landegrænser blev optegnet og forsvaret. I dag foretages magtfordelingen tiltagende ud fra en vertikal dimension – Weizman inddrager selv den israelske besættelse af Palæstina som eksempel, men der findes også mange andre udemærkede eksempler. Med vertikal suverænitet deler man arealer ind i horisontale lag og skelner derved ikke kun luftrummet fra jorden, men også jorden fra undergrunden, og man inddeler luftrummet i flere lag. Forskellige samfundslag bliver opdelt og adskilt fra hinanden på en y-akse, hvilket flerdobler antallet af områder med konflikter og vold. Som filosoffen Achille Mbembe (f. 1957) skriver:

‘Occupation of the skies therefore acquires a critical importance, since most of the policing is done from the air. Various other technologies are mobilized to this effect: sensors aboard unmanned air vehicles (UAVs), aerial reconnaissance jets, early warning Hawkeye planes, assault helicopters, an Earth-observation satellite, techniques of hologrammatization.'[9]

Frit fald

Men hvordan kan vi kæde denne ustandselige overvågning, inddeling og gengivelse af jorden sammen med den filosofiske antagelse om, at der i nutidens samfund ikke findes noget grundlag i traditionel forstand? Hvordan kan disse luftrepræsentationer – hvori det privilegerede subjekt kendetegnes ved at have et grundlag – kobles til hypotesen om, at vi i øjeblikket befinder os i en tilstand af frit fald?

Svaret er simpelt: Mange af disse luftfotos, 3D-styrt, Google Maps og overvågningspanoramaer viser i virkeligheden ikke en stabil grund. I stedet skaber de en forestilling om, at stabil grund overhovedet eksisterer. Denne virtuelle faste grund opstiller med tilbagevirkende kraft et perspektiv, hvor en distanceret og overlegen beskuer, der trygt svæver rundt oppe i luften, både har overblik og kan overvåge. På samme måde som linearperspektivet etablerede en imaginær stabil beskuer og horisont, etablerer perspektivet fra oven en imaginær svævende betragter og et imaginært stabilt grundlag.

Dette opstiller en ny visuel normalitet – en ny subjektivitet godt pakket ind i overvågningsteknologi og skærmbaseret distraktion.[10] Man kan måske konkludere, at dette faktisk er en radikalisering – og ikke en overvindelse – af linearperspektivets paradigme. Herved forværres den tidligere distinktion mellem objekt og subjekt, og bliver til den overlegnes ensrettede blik på den underlegne; et højtstående blik der kun ser ned på andre. Oveni skaber denne forskydning af perspektivet et kropsløst og fjernkontrolleret blik, der er outsourcet til maskiner og andre objekter.[11] Som fænomen blev blikket allerede betydeligt mere mobilt og mekaniseret, da fotografiet blev opfundet, men nyere teknologi har gjort det upartiske og fjerne blik i stand til at være omfattende og alvidende helt op til et punkt, hvor det virker voldsomt påtrængende – ligeså militaristisk som det er pornografisk, ligeså intenst som det er omfattende, både mikro – og makroskopisk.[12]

Vertikalitetens politik

Udsigten ovenfra er den perfekte metonymi til at beskrive den mere generelle vertikale tendens, der er opstået inden for klasserelationer som effekt af en intensiveret klassekamp fra oven – set igennem linserne og på skærmene i militær-, underholdnings- og informationsindustrierne.[13] Det er et proxy-perspektiv, der projekterer vrangforestillinger om stabilitet, tryghed og ekstrem kontrol på et bagtæppe af udvidet 3D-suverænitet. Men hvis de nye perspektiver ovenfra genskaber samfundet som byer i frit fald ud over afgrunden og ødelagte besættelsesområder, der oven i købet bliver overvåget biopolitisk, så lægger de måske også – ligesom linearperspektivet gjorde – kimen til deres egen undergang.

Linearperspektivet så sit endeligt, da de synkende slavekroppe drev mod havets bund, og ligeledes ser mange mennesker luftperspektivets simulerede grundlag som et illusorisk orienteringsredskab i en tid, hvor horisonterne i realiteten er blevet ødelagt. Tiden er gået af led, og mens vi ubemærket hvirvler gennem luften i frit fald, ved vi ikke længere, om vi er objekter eller subjekter.[14]

Men hvis vi accepterer denne multiplikation af horisonter og perspektiver samt deres ikkelineære tendenser, kan disse nye værktøjer også hjælpe os til at forstå og måske forandre den nutidige tilstand af abstraktion og desorientering. Den nyeste 3D-animationsteknologi inkorporerer adskillige perspektiver, der bevidst er manipuleret, for derved at skabe et multifokalt og ikkelineært billedsprog.[15] Filmisk rum bliver på alle tænkelige måder fordrejet og organiseret ud fra heterogene, bølgede og sammensatte perspektiver. Fotografiets tyranni, forbandet af linsens påståede indeksikale forhold til virkeligheden, har banet vej for hyperrealistiske repræsentationer – ikke af rum som de faktisk er, men af rum som vi selv vil forme dem – på godt og ondt. Man behøver ikke dyre digitale renderinger; en collage på en simpel green screen kan rumme uendelige kubistiske perspektiver og usandsynlige sammenkædninger af både tid og rum.

Biograffilmen har omsider indhentet de repræsentationsfriheder, der længe har gjort sig gældende inden for malerkunsten samt avantgarde og eksperimenterende filmkunst. I takt med at filmiske fremstillinger fusionerer med praksisser inden for grafisk design, tegning og collage, river filmen sig løs fra de definerede perspektiver og billeddimensioner, der hidtil normaliserede og begrænsede de filmiske visioner. Selvom man kunne argumentere for, at montagen var det første skridt mod en frigørelse fra det filmiske linearperspektiv – og at dette også var skyld i den ambivalente modtagelse af montageteorien – er det først nu blevet muligt at skabe nye og forskellige former for rumlige visioner. Det samme kan man sige om multiskærmprojektioner, der skaber en dynamisk position for beskueren ved at udfolde og sprede perspektivet samt de mulige synsvinkler. Beskuerpositionen er ikke længere samlet i et enkelt synsfelt, men beskueren er nærmere dissocieret og overvældet, og inddrages ufrivilligt i indholdsproduktionen. Denne slags projektionsrum fremstiller aldrig en enkelt, fælles horisont. Derimod kræves der en flertallig betragterrolle, der bliver dannet og gendannet på baggrund af publikummængdens udtalte meninger, som hele tiden fornyes.[16]

Inden for mange af disse nye visualiteter viser det sig, at det, der før lod til at være et hjælpeløst fald i  afgrunden, faktisk er en ny repræsentationsfrihed. Dette kan måske hjælpe os til at overkomme den sidste implicitte antagelse i dette tankeeksperiment: Ideen om, at vi overhovedet har brug for et grundlag. I den tyske kulturkritiker Theodor W. Adornos (1903-1969) diskussion af ’det svimlende’ håner han filosofiens besættelse af jorden og oprindelsen med en filosofi om tilhørsforhold, hvor det ‘at høre til’ tydeligvis er omsluttet af en voldsom frygt for det grundløse og bundløse. ’Det svimlende’ er ikke, ifølge Adorno, panikken ved at opleve et sikkert grundlag, der svigter én, men han mener derimod:

‘A cognition that is to bear fruit will throw itself to the objects fond perdu [without hope]. The vertigo which this causes is an index veri; the shock of inclusiveness, the negative as which it cannot help appearing in the frame-covered, never-changing realm, is true for untruth only.'[17]

Et fald mod objekter uden forbehold, hvor man omfavner en verden, der består af kræfter og materier uden nogen oprindelig stabilitet, og pludselig får et chok ved at se åbenheden: En frihed der er rædselsvækkende, yderst antiterritorial og altid allerede ukendt. At falde betyder både ødelæggelse og død, men samtidig også kærlighed og opgivelse, lidenskab og overgivelse, forfald og katastrofe. At falde er korruption såvel som frigørelse, en tilstand, der gør mennesker til ting og vice versa.[18] Det finder sted i en åbning, vi kan vælge at udholde eller nyde, omfavne eller lide under, eller blot acceptere som en ny virkelighed.

Afslutningsvis lærer perspektivet fra det frie fald os at betragte et socialt og politisk drømmeland, der består af radikaliseret klassekamp ovenfra; en kamp der sætter skarpt fokus på de ufattelige sociale uligheder. Men at falde behøver ikke kun at betyde en ’falden fra hinanden’. Det kan også være ’en falden på plads’. Ved at forholde sig til de smuldrende fremtidsperspektiver, der sætter os tilbage i vores uudholdelige nutid, indser vi måske, at det sted, vi falder imod, ikke længere er en stabil eller fast grund. Der findes ingen løfter om fællesskab, men i stedet er der konstant skiftende fundamenter.

Oversat fra engelsk af KULTURO.

[1]   Igennem essayet udfolder Hito Steyerl et rigt ordspil på det engelske ground. På dansk har vi forsøgt at tilpasse de enkeltvise oversættelser, så den pågældende betydning bliver bevaret, men også mest muligt kredser om ordet ‘grund’. (o.a.)
[2]   Eksempler på såkaldt anti- og post-foundational filosofi findes i forordet til Oliver Marcharts indførende bind Post-Foundational Political Thought: Political difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau (1997), Edinburgh University Press, s. 1-10. Kort fortalt er de heri fremsatte tanker, at ideen om et [givent] og stabilt metafysisk grundlag afvises, og de tager Heideggerianske metaforer om afgrund og grund som deres udgangspunkt – ligeså vel fraværet af grundlag. Ernesto Laclau beskriver opfattelsen af det uforudsigelige og grundløshed som en positiv oplevelse af frihed.
[3]   Peter Ifland (2000): ‘The History of the Sextant’, http://www.mat.uc.pt/~helios/Mestre/Novemb00/H61iflan.htm
[4]   Erwin Panofsky: ‘Die Perspektive alssymbolische Form’ i Erwin Panofsky: Deutschsprachige Aufsätze II, red. Wolfgang Kemp et al., 1998, Akademie Verlag, s. 664-758.
[5]   Walter Benjamin, 1969: ‘Theses on the Philosophy of History’ i Illuminations, overs. H. Zohn. Schocken Books, s. 261.
[6]   Etienne Balibar og Immanuel Wallerstein, 1991: Race, Nation, Class: Ambiguous Identities, Verso.
[7]   Det følgende citat af Elsaesser kan betragtes som skemaet for nærværende artikel, hvis inspiration kommer fra en uformel samtale med forfatteren: ‘This means that stereoscopic images and the 3-D movie are part of the new paradigm, which is turning our information society into a control society and our visual culture into a surveillance culture. The movie industry, civil society and the military sector are all united in thissurveillance paradigm, which, as part of a historic process, seeks to replace ’monocular vision,’ the way of seeing that has defined Western thought and action for the last 500 years. It is this means of seeing that gave rise to awide range of innovations like panel painting, colonial seafaring and Cartesian philosophy, as well as the whole concept of projecting ideas, risks, chancesand courses of action into the future. Flight simulators and other types ofmilitary technology are part of a new effort to introduce 3-D as the standard means of perception – but the development goes even further to include surveillance. This encompasses an entire catalog of movements and behaviors, all of which are intrinsically connected to the monitoring, steering and observation of ongoing processes, and which delegate or outsource what was once referred to as introspection, self-awareness and personal responsibility.’ Thomas Elsaesser: ‘The Dimension of Depth and Objects Rushing Towards Us. Or: The Tail that Wags the Dog. A Discourse on Digital 3-D Cinema’.
[8]   Eyal Weizman (2002): ‘The Politics of Verticality’: https://www.opendemocracy.net/ecology-politicsverticality/article_801.jsp
[9]   Achille Mbembe, 2003: ‘Necropolitics’ i Public Culture vol. 15, nr. 1, s. 29.
[10]  Dieter Roelstraete og Jennifer Allen har begge beskrevet denne nye normalitet ud fra forskellige perspektiver i meget gode tekster: Dieter Roelstraete, 2010: ‘(Jena Revisited) Ten Tentative Tenets’ i e-flux journal, issue 16; og Jennifer Allen, 2010: ‘That Eye, The Sky’ i Frieze 132.
[11]  Lisa Parks, 2005: Cultures in Orbit: Satellites and the Televisual, Duke University Press.
[12]  Steyerl indsætter en fodnote i originalversionen, hvori hun bevæger sig ud på et sidespor og argumenterer, at det svævende kameraperspektiv rent faktisk tilhører en død mand. Af hensyn til plads og læsevenlighed har vi valgt henvise til – og vil også anbefale – at læse originalartiklen, hvis man er mere interesseret i denne sidebemærkning. (o.a.)
[13]  Parafrase over Elsaessers begreb om military-surveillance-entertainment complex.
[14]  Ud fra antagelsen om at der ikke findes nogen fast grund, vil selv folk på hierarkiets bund blive ved med at falde.
[15]  Disse teknikker er blandt andet beskrevet i Manessh Agrawala, Denis Zorin, and Tamara Munzer, 2000: ‘Artistic multiprojection rendering’ i Proceedings of the Eurographics Workshop on Rendering Techniques, ed. Bernard Peroche og Holly E. Rusgmaier, Springer-Verlag, s. 125-136. Steyerl præsenterer i sin fodnote en lang kildeliste, som også er blevet forkortet af hensyn til plads. Igen vil vi anbefale originalartiklen, hvis man er mere interesseret. (o.a.)
[16]  Hito Steyerl, 2009: ‘Is a Museum a Factory?’ i e-flux journal, issue 7.
[17]  Theodor W. Adorno, 1972: Negative Dialectics, overs. E. B. Ashton, Continuum, s. 43.
[18]  Med udgangspunkt i Gil Leungs tanker i artiklen, ‘After Before Now: Notes on ‘In Free Fall”.

Oprindelig udgivet under titlen ‘In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective’ i e-flux journal, nr. 24, april 2011 (www.e-flux.com/journal/in-free-fall-a-thought-experiment-on-vertical-perspective). Artiklen er senere trykt i publikationen Hito Steyerl, 2012: The Wretched of the Screen, Sternberg Press.

Download artiklen som PDF her

Hito Steyerl (f. 1966):

Tysk kunstner, filmskaber og forfatter. Underviser i nye medier på Universität der Künste, Berlin og har en Ph.d. i filosofi fra kunstakademiet i Wien. Steyerl har skrevet flere artikler til e-flux journal, som også er blevet udgivet på Sternberg Press, senest i antologien Too Much World: The Films of Hito Steyerl (2014). Dertil har hun udstillet i det meste af verden, blandt andet på ICA i London og ved Venedig Biennalen i 2013. Modtog i 2010 New: Vision-prisen på CPH:DOX for filmen In Free Fall, der tematisk er forbundet med artiklen, vi her bringer i dansk oversættelse.